Endenausschmiedeaufsätze
EAS1EEAS1A
Grundanwendungen

Endenausschmieden von:
Vierkantmaterial bis 16 x 16 mm,
Rundmaterial bis ø 16 mm,
Flachmaterial bis 40 x 8 mm

Endenausschmieden von:
Vierkantmaterial bis 20 x 20 mm,
Rundmaterial bis ø 20 mm,
Flachmaterial bis 50 x 8 mm

Grundausstattung

2 Schmiederinge, graviert (GW1-1-E)
1 Längenanschlag

2 Schmiederinge, graviert (GW1-1)
2 Schmiederinge (GW1-2)
1 Längenanschlag

EAS3EAS4
Grundanwendungen

Endenausschmieden von:
Vierkantmaterial bis 25 x 25 mm,
Rundmaterial bis ø 25 mm,
Flachmaterial bis 50 x 10 mm

Endenausschmieden von:
Vierkantmaterial bis 30 x 30 mm,
Rundmaterial bis ø 30 mm,
Flachmaterial bis 60 x 12 mm

Grundausstattung

2 Schmiederinge (GW3-1)
1 Schmiedering, graviert (GW3-2)
2 Schmiederinge, graviert (GW3-3)
4 Materialführungen
2 Längenanschläge

2 Schmiederinge, (GW4-1)
1 Schmiedering, graviert (GW4-2)
2 Schmiederinge, graviert (GW4-3)
4 Materialführungen
2 Längenanschläge